VÝBER JAZYKA
ENGLISH
SLOVAK
TOP


Návod na použitie HAGGLE.space


Základné pojmy


Inzerát - je to nová ponuka, ktorú zadáva predávajúci do systému HAGGLE.space, za účelom predaja nepotrebnej veci, výrobku, služby a podobne.

Objednávka - je to dopyt na základe inzerátu, ktorý vytvára kupujúci cez dostupné ponuky na HAGGLE.space.

Platba - suma ktorú požaduje predávajúci od kupujúceho ako odplatu za predmet objednávky. HAGGLE.space používa výhradne digitálny kredit v mene € - všetky obchody na HAGGLE.space prebiehajú len v tejto forme. Exituje aj možnosť platby kartou, v pozadí celého procesu ale aj tak ide o nákup kreditov v potrebnej výške objednávky a predávajúci dostane po uzavretí obchodu na svoj účet platbu v požadovanej výške kreditov. Žiadnu inú formu platby, alebo menu HAGGLE.space nepodporuje a je vyslovene zakázané uzatvárať prostredníctvom HAGGLE.space obchody v inej mene. Optimálny postup pre ušetrenie nákladov na rýchlu platbu kartou je preto zakúpenie kreditov vopred, prostredníctvom bankového prevodu.

Nový inzerát


Nový inzerát možno zadať len pokiaľ nie je zostatok kreditov na účte záporný. Pri zadávaní série inzerátov za sebou si systém pamätá väčšinu nastavení z predošlého inzerátu, čo zrýchľuje vytváranie množiny podobných inzerátov. Je preto najlepšie zoradiť si ich tak aby sa medzi nimi menilo najmenšie množstvo hodnôt.

- Pri vytváraní nového inzerátu je už väčšina polí prednastavená, aby sa tým zjednodušilo zadávanie. Užívateľ môže všetky parametre zmeniť.
- Štandardný interát je nastavený na jednu položku, po obednaní ktorej sa z ponuky stiahne a po dokončení obchodu sa inzerát stratí. V prípade opakujúcej sa položky, napríklad pri vlastnom výrobku, je tak fajn mať možnosť Trvalej ponuky.
- Dôležitou informáciou pre možného záujemcu je aktuálna fotografia ponúkanej položky. Fotku možno jednoducho nahrať priamo odfotením v mobilnom zariadení. Dodatočné fotografie možno tiež umiestniť priamo v texte ponuky.
- Komunita je prednastavená podľa webstránky na ktorej sa práve vytvára inzerát. Komunita pomáha identifikovať v ktorej oblasti záujmov sa predávajúci pohybuje a kde bude najľahšie uskutočniť osobný odber, filtrovanie na základe komunity je tak veľmi prospešné.
- Ostatné typy parametrov, ako sú kategória a podkategória, pomáhajú upresniť o aký typ položky ide.

- Miesto a krajina sú len doplnkové informácie pri prezeraní inzerátu. Pre lokalizáciu inzerátu je podstatná komunita. Inzeráty sú taktiež zaraďované podľa aktuálne nastaveného jazyka na stránke s ktorou sa pracuje. Inzeráty v slovenčine budú preto viditeľné len pre stránky v slovenskom jazyku, podobne to platí aj pre ostatné jazyky.

Inzerát možno nastaviť pre osobný odber, ako aj pre dodanie s prepravou, prípadne obe možnosti na výber. V prípade dodania s prepravou možno nastaviť aj voliteľný doplatok k cene položky na pokrytie prepravných nákladov.

V prípade že je na inzeráte viac kusov ponúkanej položky, kupujúci môže určiť presné množstvo o ktoré má záujem. Cena inzerátu je chápaná vždy za jednu položku. Ak chceš predať viac kusov naraz, ako sadu, je potrebné interát tak formulovať, pričom celá sada je jeden objednateľný kus položky.


Vyhľadávanie v ponukách


Trhovisko ponúka vyhľadávanie, či už prostredníctvom kategórií a pod-kategórií, alebo cez filter, kde možno nakombinovať všetky ostatné parametre inzerátu. Okrem toho je ponuka predfiltrovaná aj podľa užívateľa, v prípade že sa zobrazuje na profilovej stránke konkrétneho užívateľa v systéme. Vyhľadávanie podľa klúčového slova môže vrátiť výsledky z Trhoviska aj pri štandardnom vyhľadávači obsahu na stránke. Navyše je Trhovisko integrované do všetkých stránok v sieti TefNET, čo umožňuje zobrazenie inzerátu veľkému množstvu užívateľov v sieti, pri použití rovnakých metód vyhľadávania spomenutých vyššie.

Vyhľadávanie podľa typu možno zacieliť na konkrétny typ ponuky. Pod Štandard patria všetky ponuky, ktoré podporujú len základný proces nákupu - tj. v prípade záujmu kupujúci vytvorí objednávku a v tom momente príde k rezervácii položky aj kreditu. HAGGLE typ vyberie len tie ponuky, ktoré podporujú funkciu HAGGLE (viď nižšie).

Veľmi efektívne je hľadanie podľa komunity, čo je zvyčajne samostatná skupina predávajúcich, ktorí majú blízko k sebe geograficky, alebo majú možnosť sa bežne stretnúť na spoločnom mieste, kde tak môže ľahko dochádzať osobnému prevzatiu objednanej položky.

Objednanie


Vybranú položku si možno jednoducho objednať na stránke podrobného náhľadu položky. Nachádzajú sa tu všetky dostupné informácie z inzerátu. V prípade pochybností je tu aj možnosť diskusie k položke, kde môže zadávateľ inzerátu reagovať a poskytnúť želané odpovede.

Užívateľ si pri objednaní volí počet z dostupných kusov položky a spôsob dodania, podľa možností inzerátu. V momente objednania by mal mať kupujúci dostatok kreditov Dn na svojom účte na pokrytie celej výšky objednávky. Ak nemá dostatok kreditov, systém ponúkne aj možnosť rýchlej platby kartou, alebo cez účet PAYPAL. Tieto služby sú ale dodatočne spoplatnené, prenesením nákladov sprostredkovateľa, preto je efektívnejšie zabezpečiť si vopred dostatočné množstvo kreditov.

Iná možnosť v prípade nedostatku kreditu je tiež voľba zakúpenia kreditu pri objednaní. Výhodou je rezervácia objednanej položky, zatiaľ čo sa čaká na doplnenie kreditu. Obmedzením je len, že každý užívateľ môže urobiť len jednu takúto objednávku a predávajúci nemá možnosť označenia dodania, pokiaľ nieje výška objednávky skutočne krytá na účte kupujúceho.


Zjednávanie ceny ( funkcia HAGGLE)


Funkciu HAGGLE možno aktivovať na každej položke zvlášť. Ak je aktivovaná, záujemca o ponuku má dostupné nové tlačidlo HAGGLE, hneď vedľa tlačidla Zaplatiť. HAGGLE môže použiť, ak sa mu zdá cena príliž vysoká a chce skúsiť zjednať lepšiu cenu. HAGGLE možno použiť len ak má užívateľ dostatok kreditov, v tomto prípade nemožno doplniť kredity priebežne. Na druhej strane, kredity nie sú rezervované, až pokiaľ nie je ponuka odsúhlasená obojstranne. HAGGLE ponuka nie je záväzná a nesúvisí so žiadnymi poplatkami, ani pokutami. Pre každú položku môže jeden kupujúci ponúknuť len jednu HAGGLE ponuku súčastne. Až keď je predošlá ponuka schválená, alebo zrušená, môže na tej istej položke vytvoriť novú HAGGLE ponuku - za predpokladu, že položka má ešte nejaké kusy v ponuke. Ponuku, alebo protiponuku HAGGLE možno odvolať, až do momentu jej obojstranného schválenia.

Po vytvorení HAGGLE ponuky záujemcom je predávajúci o tom informovaný mailom. Predávajúci môže ponuku akceptovať, alebo vytvoriť novú ponuku, ktorá by mala byť lepšia ako pôvodná cena. Môže sa ale aj rozhodnúť počkať na iných záujemcov, či niekto neobjedná za pôvodnú cenu, alebo ponúkne viac cez HAGGLE.

Ak predávajúci odmietne HAGGLE ponuku, zadáva hodnotu vlastnej ponuky. Záujemca je o tomto informovaný mailom. Môže sa rozhodnúť, že túto ponuku akceptuje, alebo ju odmietne. Po odmietnutí je ponuka zrušená a záujemca má možnosť vytvoriť novú ponuku na tú istú položku. V prípade akceptácie HAGGLE ponuky je automaticky vytvorená objednávka, pričom kredit vo výške ponuky je rezervovaný rovnako, ako pri štandardnej objednávke. Drúhá strana je o vytvorení objednávky informovaná mailom. Ak nemá v momente akceptácie ponuky kupujúci dostatok kreditov, nestane sa nič, možnosť akceptácie zostáva aktívna. Predávajúci sa môže rozhodnúť počkať, alebo ponuku odmietnuť.

História ponúk je evidovaná priamo na náhľade položky. Záujemca vidí len svoje ponuky, ale aj prípadné minulé objednávky tejto položky, zatiaľ čo predávajúci vidí všetky ponuky a aktívne objednávky tejto položky.

Moje nákupy


Užívateľ má možnosť prezerať si svoje aktívne objednávky v prehľadovej tabuľke, pod záložkou Moje nákupy. Jednoduchým tlačidlom sa možno tiež prepnúť do histórie už uzatvorených obchodov. Kliknutím na konkrétnu objednávku sa otvorí náhľad objednávky, aj s históriou komunikácie s predávajúcim.

Moja ponuka


Predávajúci má dostupný prehľad všetkých svojich aktívnych inzerátov pod záložkou Moja ponuka. Ak existuje k inzerátu aktívna objednávka, zobrazí sa v tabuľke odlišne, hneď pod inzerátom. Jednoduchým tlačidlom sa možno tiež prepnúť do histórie už uzatvorených obchodov. Kliknutím na históriu konkrétneho inzerátu sa zobrazia všetky historické objednávky pod týmto inzerátom. Kliknutím na konkrétnu objednávku sa otvorí náhľad objednávky, aj s históriou komunikácie s kupujúcim.

Kliknutím na symbol nožníc možno upravovať inzerát. Zmeny inzerátu nemajú vplyv na už existujúce objednávky pod inzerátom.

Pri vytvorení novej objednávky systém pošle predávajúcemu o tejto udalosti mailovú notifikáciu.


Stav objednávky a možnosti


- Nová objednávka: Pri odoslaní objednávky je požadovaná suma rezervovaná na účte kupujúceho. Na rade je predávajúci, aby zmenil stav objednávky, pričom má na výber Odoslanie, alebo Odmietnutie dodania. V prípade osobného odovzdania odporúčame predávajúcemu aby zmenil stav ešte pred osobným odovzdaním predmetu objednávky, napríklad po dohodnutí termínu odovzdania, alebo v deň pred odovzdaním. V prípade odovzdania prepravcovi rovnako odporúčame zmeniť stav ešte tesne pred fyzickým odovzdaním. Kredity stále zostávajú rezervované na účte kupujúceho, ale označením odovzdania už kupujúci nemôže svojvoľne zrušiť objednávku. V prípade odmietnutia dodania sú všetky kredity na strane kupujúceho automaticky uvoľnené. Kupujúci môže objednávku zrušiť kedykoľvek pred označením jej odoslania. Ak od objednania prešlo viac ako 7 dní, má kupujúci pri zrušení objednávky možnosť hodnotiť predávajúceho.

- Odoslaná objednávka: Kupujúci musí potvrdiť prevzatie objednávky, alebo označiť odmietnutie dodania. K prevodu kreditu dôjde až po potvrdení prevzatia položky kupujúcim. Ak už predávajúci označil objednávku ako odoslanú, možno ju zrušiť len s potvrdením od predávajúceho, že predmet objednávky má stále/znova vo svojom vlastníctve. Príslušný kredit zostáva blokovaný na účte kupujúceho až do úplného vysporiadania obchodu. V prípade odoslanej objednávky má kupujúci možnosť hodnotiť predajcu a objednanú položku. Zohľadnite korektnosť prístupu predávajúceho pri predaji a nakoľko zodpovedá realita voči popisu položky v ponuke.

- Zamietnuté kupujúcim: V prípade konfliktu má predávajúci možnosť požiadať o mediáciu. Ak predávajúci neakceptuje do 7 dní odmietnutie dodania, má možnosť požiadať o mediáciu aj kupujúci. Mediácia je spoplatnená a vždy na náklady predávajúceho.

- V rozpore: Počas priebehu mediácie môže predávajúci stále akceptovať odmietnutie dodania a ukončiť tak spor predčasne. Ak tak neurobí, rozhodne spor mediátor. Ten prihliada na históriu komunikácie a môže požadovať dodatočné doklady (potvrdenie odoslania zásielky u prepravcu a podobne). Rozhodnutím buť potvrdí dodanie, alebo zruší objednávku. Ak nevie spor bezpečne rozhodnúť, nechá ho v stave rozporu natrvalo, alebo až do zmeny skutočností.

- Zľava z objednávky: Pokiaľ ešte nieje objednávka akceptovaná kupujúcim, alebo zrušená, môže predávajúci pristúpiť k poskytnutiu zľavy z výšky objednávky - použitie tejto funkcie jednoducho uvoľní príslušnú časť z rezervovaných kreditov na účte kupujúceho.
Zdieľaj: