VÝBER JAZYKA
ENGLISH
SLOVAK
TOP


Všeobecné obchodné podmienky


Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sa týkajú všetkých produktov, tj tovarov a služieb, ktoré spoločnosť Astiret, s.r.o. poskytuje.

1. Zmluvné strany a pojmy


TefNET je názov siete webstránok postavených na spoločnom jadre (framework) s ktorým zdieľa táto sieť názov TefNET. Spoločným znakom tejto siete je autentifikácia užívateľov prostredníctvom účtu TefSEC.

TefSEC je účet užívateľa v rámci siete TefNET, ktorý ho jednoznačne identifikuje na všetkých stránkach v sieti. Zároveň vlastníkovi účtu umožňuje využitie viacerých prémiových funkcií, medzi iným účet virtuálnej meny Dn, tj virtuálnu peňaženku pre platby v rámci siete.

Kupujúcim, resp. Objednávajúcim ,resp. Užívateľom sa rozumie fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku. Elektronická objednávka môže byť realizovaná len pomocou elektronického prístupu a to registráciou alebo prihlásením sa prostredníctvom existujúceho účtu TefSEC.

Predávajúcim, resp. Prevádzkovateľom sa rozumie: Astiret, s.r.o., Starorímska 4, 851 10 Bratislava, IČO: 44 789 700, DIČ: 2022841656.

Kredit je digitálnym ekvivalentom meny € v itentickej hodnote a z účtovného hladiska je chápaný ako preddavok budúcich nákupov.

2. Registrácia

Kupujúci je pri registrácii povinný pravdivo vyplniť (alebo nevyplniť, v prípade nepovinných položiek) všetky položky registračného formulára a tieto prostredníctvom nástrojov zabezpečeného prostredia internetovej stránky aktualizovať v prípade zmeny. Kupujúci sám zodpovedá za korektnosť týchto údajov a tým aj za prípadné škody a problémy spôsobené nekorektnosťou, alebo neaktuálnosťou týchto údajov pri objednaní tovaru a služieb a tvorbe dokumentov súvisiacich s objednávkou (platobné príkazy, faktúry, výdajkové listy, adresné štítky a pod...)
Pri odoslaní registračného formulára (alebo objednávky), Kupujúci, resp. Užívateľ súhlasí s týmito obchodnými podmienkami v plnom rozsahu, čo potvrzduje označením príslušného políčka.

Registráciou v sieti TefNET je kupujúcemu vytvorený účet TefSEC. Registračné údaje sú spracované len Prevádzkovateľom TefNET siete, prípadne prevádzkovateľom internetovej stránky na ktorej prebehla registrácia, ak sa líšia. Prevádzkovatelia ostatných stránok v sieti TefNET majú prístup k osobným údajom len na základe prvého prihlásenia sa Užívateľa na ich stránke, pričom Užívateľ potvrdzuje lokálnu aktiváciu účtu vrátane pristúpenia k podmienkam prevádzkovateľa lokálnej internetovej stránky. Niektoré internetové stránky v sieti môžu umožniť odoslať objednávku aj bez registrácie. V takom prípade sa účet TefSEC nevytvára.

Užívateľ má právo požiadať o zrušenie účtu TefSEC (viac v časti o ochrane osobných údajov). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť TefSEC účet Užívateľa po uplynutí 5 rokov od posledného prihlásenia sa Užívateľa v sieti. Ak sú na účte nespotrebované kredity, prepadnú pri zrušení účtu v prospech prevádzkovateľa.

3. Objednávka - kúpna zmluva

Kupujúci objednáva tovar, alebo službu, respektíve uzatvára zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním objednávky prostredníctvom funkcie košíka internetového obchodu, alebo iným rozhraním pre odoslanie objednávky konkrétneho produktu. Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka.(*Ak je kupujúci právnická osoba, musí uviesť pri registrácii aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V takom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve) Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať, alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku po uplynutí primeranej doby od splatnosti sumy objednávky, pričom objednávajúci nereaguje na výzvy k úhrade, alebo k akejkoľvek komunikácii o predmetnej objednávke, prípadne ak objednávajúci potvrdí záujem objednávku zrušiť.

4. Automatické vytvorenie objednávky, rezervácia a splatnosť

Odoslaním objednávky dochádza k automatickému vytvoreniu objednávky v systéme a rezervácii tovaru alebo služby, do výšky nachádzajúcej sa práve na sklade. Tovar sa zákazníkovi odosiela naraz. V prípade záujmu o skoršie dodanie tovaru, ktorý je na sklade v čase odoslania objednávky, nás kontaktujte. V prípade neprijatia očakávanej platby za objednávku do štyroch (4) pracovných dní si predávajúci vyhradzuje právo tento tovar, alebo službu odrezervovať. Predávajúci si vyhradzuje právo uvoľniť rezerváciu aj skôr, a to najmä v prípade, ak existuje dôvodná pochybnosť, alebo informácia od objednávajúceho, že objednávka nebude uhradená. Na druhej strane, rezervácia môže byť podržaná aj dlhšie, podľa tomu predchádzajúcej dohody medzi predávajúcim a objednávajúcim, respektíve na základe dopredu špecifikovaných podmienok.

5. Dodacie podmienky

Po pripísaní platby za objednávku na náš účet (okrem dodania na dobierku) bude bezodkladne, najneskôr do piatich (5) pracovných dní,
kupujúcemu tovar zaslaný podľa spôsobu dodania špecifikovaného pri odoslaní objednávky.
Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. V prípade straty, alebo poškodenia tovaru dopravnou spoločnosťou, preberá na seba zodpovednosť predávajúci - tovar je zvyčajne poistený. Náklady na dopravu tovaru nie sú súčasťou ceny tovaru. Dodanie tovaru podľa platného cenníka uskutočňujeme len na území slovenskej republiky. Do iných krajín tovar nedodávame. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba, obstaranie objednaného tovaru, alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.

V prípade dodania objednanej služby bude tak vykonané bezodkladne, respektíve podľa povahy služby vo vopred určený, alebo s kupujúcim vopred dohodnutý čas.

6. Platobné podmienky

Po vytvorení objednávky v systéme bude na Vášu mailovú adresu zadanú pri registrácii (odoslaní objednávky) zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na vykonanie úhrady. Platobný príkaz si možno pre jednotlivú objednávku kedykoľvek vygenerovať aj priamo prostredníctvom zabezpečenej stránky ´Moje objednávky´ v internetovom obchode a to hneď po vygenerovaní objednávky v systéme.
Daňový doklad – faktúra je k dispozícii na stiahnutie, respektíve tlač, v menu ´Moje objednávky´ po potvrdení prijatia úhrady za objednávku na náš účet. V prípade objednávky bez registrácie na stránke účtu je elektronická faktúra na vyžiadanie poslaná na kontaktnú mailovú adresu zadanú pri odoslaní objednávky.

Možnosti platieb:
- Bezhotovostná platba prostredníctvom prevodu z iného bankového účtu na náš účet: pozri Kontkaktné údaje.
Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum úhrady považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu. Vzhľadom na rezervačný mechanizmus tovaru v internetovom obchode odporúčame zadať platobný príkaz bezodkladne, najlepšie ešte v deň vytvorenia objednávky.

- V prípade platby poštovou poukážkou je vhodné o tejto skutočnosti vopred informovať a dohodnúť si predĺženie rezervácie tovaru. Podobne si možno dohodnúť predĺženie, alebo znovuzarezervovanie objednaného tovaru po zrušení rezervácie, v prípade uhradenia platobného príkazu v omeškaní. Na tieto účely nás kontaktujte na adrese payment@astiret.com. V predmete je vhodné uviesť identifikačný údaj objednávateľa a číslo objednávky.

- Platba Dn - objednávky, alebo vybrané služby s iným mechanizmom objednania možno uhradiť prostredníctvom virtuálnej meny z TefSEC účtu kupujúceho. Na tento účel je zvyčajne dostupná funkcia v košíku pred odoslaním objednávky, v možnostiach platobných inštrukcií objednávky, alebo priama platba v Dn pri zadaní objednávky iným mechanizmom.

- Hotovostná platba je možná len pri dodaní tovaru na dobierku, pri prevzatí tovaru od prepravnej spoločnosti.

7. Odstúpenie od zmluvy

Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ a dodanie tovaru prebehlo prostredníctvom dohodnutého prepravcu, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho, číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a originálne zabalený (neodbalený). Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe (kópia).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní a skontrolovaní tovaru. V prípade že bola objednávka z časti, alebo celá hradená kreditmi, bude Vám rovnaká čiastka vrátená v kreditoch. Na požiadanie možno kupujúcemu vrátiť peniaze za tovar v kreditoch aj v ostatných prípadoch. Tovar, ktorý bude doručený dobierkou na našu adresu, nebude vyzdvihnutý.

8. Reklamácia

Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru. V prípade objavenia výrobnej vady, alebo vyskytnutia sa nefunkčnosti tovaru pri používaní v súlade s návodom výrobcu tovaru, v záručnej dobe, možno tovar reklamovať. Reklamovaný tovar treba odoslať doporučene na našu poštovú adresu, bezpečne zabalený a na vlastné náklady, alebo dopraviť osobne. Reklamácia bude riešená bezodkladne, pokiaľ to bude možné, do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. V prípade, že bude reklamácia trvať dlhšie, zákazník bude o danej skutočnosti vopred informovaný. Pri reklamácii tovaru v záručnej dobe je rozhodujúce vyjadrenie výrobcu. Pokiaľ nie je uvedené inak, je platná záručná doba 24 mesiacov od dátumu kúpy tovaru. V prípade multimediálneho obsahu (audio, video, software) ide o nákup licencie na užívanie a v tomto prípade tovar ako taký nemožno reklamovať.

Obmedzenú záruku poskytujeme v prípade nefunkčnosti nosiča multimediálneho obsahu, pričom má zákazník nárok na funkčnú kópiu zakúpeného obsahu, v prípade že sa v reklamačnom konaní potvrdí nefunkčnosť nosiča.

V prípade úspešnej reklamácie má Kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady, výmenu tovaru za nový kus, ak nemožno vadu odstrániť bez obmedzenia funkčnosti/kvality a v odôvodnených prípadoch aj na vrátenie adekvátnej kúpnej ceny na účet Kupujúceho, vo forme kreditov.

9. Trhovisko (HAGGLE.space)

Trhovisko je špeciálna zóna dostupná pre Užívateľov TefSEC účtu, v rámci viacerých internetových stránok v sieti TefNET. Jej hlavnou funkciou je umožniť drobný, komunitný predaj tovarov a služieb, najmä použitých vecí formou burzy.

Užívateľ (predávajúci v rámci Trhoviska) vytvára inzerát a za jeho obsah a pravdivosť aj v plnej miere zodpovedá. Iný Užívateľ (kupujúci v rámci Trhoviska) vytvára objednávku na základe inzerátu. Predávajúci aj kupujúci sa zaväzujú, že celý obchod prebehne online, prostredníctvom Trhoviska a použijú na to len dostupné funkcie. Platba prebieha formou rezervácie a následného prevodu určeného množstva kreditov medzi kupujúcim a predávajúcim. Astiret, s.r.o. vstupuje do obchodu len ako sprostredkovateľ a technický garant, pričom štandardný priebeh obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim nie je spoplatnený vôbec.

Prevod kreditov je zabezpečený a uskutoční sa až keď obe strany súhlasia, že si splnili svoju časť obchodu (dodanie a prijatie predmetu obchodu). Kupujúci, aj predávajúci sú tak chránení pred prípadným podvodom. V prípade konfliktu možno požiadať o mediáciu zo strany Astiret, s.r.o. medzi predávajúcim a kupujúcim na Trhovisku. Mediácia je samostatne spoplatnená služba vo výške 3% z objemu obchodu v prospech Prevázkovateľa, vždy na náklady predávajúceho. Používaním Trhoviska kupujúci aj predávajúci súhlasia s autoritou Astiret, s.r.o. pri mediácii prípadného sporu. Neodôvodnené odmietnutie dodania tovaru/služby kupujúcemu zo strany predávajúceho sa považuje za porušenie podmienok Trhoviska a je sankcionované vo výške 1% z objemu obchodu z účtu predávajúceho, v prospech Prevádzkovateľa. Pod neodôvodneným odmietnutím sa rozumie riadne objednaná položka krytá požadovanou výškou kreditov. Rovnako je sankcionované aj zrušenie objednávky, alebo odmietnutie prevzatia objednávky zo strany kupujúceho. V takom prípade je kupujúcemu vrátených 99% z rezervovanej ceny a 1% je zúčtované ako poplatok v prospech Prevádzkovateľa, z účtu kupujúceho.

Predávajúci berie na vedomie, že použitím Trhoviska mu nezanikajú, ani neprechádzajú v žiadnom rozsahu na Astiret, s.r.o. povinnosti súvisiace s podnikaním, v prípade že svojimi aktivitami na Trhovisku vyvíja podnikateľskú činnosť, tj. okrem iného riadne vystaviť pre kupujúceho daňový doklad v € ekvivalente prijatých kreditov a poskytnúť záruku na dodaný tovar/služby v rozsahu zákona.

10. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, registráciou účtu TefSEC alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Prevádzkovateľa, pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telefón). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou, alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v tomto bode a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v tomto bode len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na dodanie tovaru, alebo prevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, s výnimkou dopravnej spoločnosti pri dodaní tovaru, ktorú si vyberie užívateľ. V prípade že by malo dôjsť k poskytnutiu osobných údajov nad rámec týchto obchodných podmienok, je Prevádzkovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Prevádzkovateľ získal od Užívateľa súhlas.

Užívateľ je oprávnený dať osobitný súhlas s prístupom k svojim osobným údajom tretej osobe a to pri lokálnej registrácii na internetovej stránke v sieti TefNET, ktorá je v správe tejto tretej osoby, prostredníctvom užívateľovho účtu TefSEC, ktorého kópia sa v momente lokálnej registrácie vytvorí v systéme tejto internetovej stránky.

Užívateľ má možnosť zverejniť svoju osobnú prezentáciu, vrátane osobných údajov, prostredníctvom funkcie na to určenej, ktorá je dostupná v nastaveniach účtu užívateľa. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade zneužitia osobných údajov zverejnených samotným Užívateľom.

Užívateľ má právo zabudnutia. Ak požiada v písomnej forme o vymazanie jeho osobných údajov, Prevádzkovateľ je povinný vymazanie zabezpečiť, ak už údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, alebo Užívateľ odvolá svoj súhlas na spracúvanie a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie. Užívateľ tiež môže požiadať konkrétneho správcu internetovej stránky, kde bola vytvorená lokálna kópia jeho TefSEC účtu, o zmazanie len tejto lokálnej kópie, bez vplyvu na účet samotný, pričom v tomto prípade musí kontaktovať správcu danej internetovej stránky, podľa podmienok bližšie určených správcom.

V prípade že Prevádzkovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa, tento vzťah z pohľadu ochrany osobných údajov sa riadi čl. 28 GDPR, resp. inými častami, ktoré sa ho týkajú.


11. Reklama, propaganda a tvorba obsahu

Možnosti komunitnej časti tejto webstránky, ako aj iných webstránok vo vlastníctve Astiret, s.r.o., nemožno žiadnym spôsobom zneužiť na akúkoľvek komerčnú propagáciu produktov a/alebo služieb registrovaného Užívateľa, alebo tretích strán. Toto sa týka najmä, avšak nielen, článkov, vlákien vo fóre a ich príslušných diskusných častí. Akékoľvek odkazy na reklamný obsah umiestnený na tejto, alebo aj inej internetovej stránke v sieti TefNET, budú zmazané. V prípade opakovaného porušenia podmienok si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zablokovať možnosť prispievať k obsahu, alebo právo úplného zablokovania účtu Užívateľa, adekvátne k závažnosti porušenia.

Rovnaké podmienky sa vzťahujú aj voči publikovaniu nezákonného obsahu, nemravného obsahu, alebo pornografie. Pod nezákonný obsah spadá aj porušenie autorských práv.

Užívateľ má možnosť zadávať reklamu len prostredníctvom funkcii na to určených (pozri ÚČET -> Moje kampane). Upozorňujeme, že táto funkcia je stále vo vývoji a negarantujeme preto jej funkčnosť, ani účinnosť. Použitie je povolené len na vlastné riziko. Astiret, s.r.o. negarantuje žiadny výsledok z použitia tejto marketingovej funkcie v prospech Užívateľa.

12. Zmena podmienok

Astiret, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Takáto zmena bude oznámená v momente kedy k nej príde.

13. Záverečné ustanovenia

Užívateľ prehlasuje, že sa pri registrácii, alebo pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s týmito podmienkami súhlasí. Vzťahy medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, pokiaľ nie je individuálne dohodnuté inak. Tieto všeobecné obchodné podmienky môžu byť rozšírené podmienkami pre použitie konkrétneho produktu, alebo služby a v tom prípade platia oboje. V prípade konfliktu, alebo iného nesúladu sú rozširujúce podmienky nadradené týmto VOP.

Zdieľaj: