Title Colonize.online Virtual currency Marketing Basket


Všeobecné obchodné podmienky


Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sa týkajú všetkých produktov, tj tovarov a služieb, ktoré spoločnosť Astiret, s.r.o. poskytuje.

1. Zmluvné strany

„Kupujúcim“, resp. „objednávajúcim“ sa rozumie tuzemská fyzická osoba, tuzemská fyzická osoba - podnikateľ, alebo tuzemská právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku. Elektronická objednávka môže byť realizovaná len pomocou elektronického obchodu a to po registrovaní a oboznámení sa s týmito obchodnými podmienkami. „Predávajúcim“ sa rozumie: Astiret, s.r.o., Starorímska 4, 851 10 Bratislava, IČO: 44 789 700, DIČ: 2022841656.

2. Registrácia

Kupujúci je pri registrácii povinný pravdivo vyplniť (alebo nevyplniť, v prípade nepovinných položiek) všetky položky registračného formulára a tieto prostredníctvom nástrojov zabezpečeného prostredia internetovej stránky aktualizovať v prípade zmeny. Kupujúci sám zodpovedá za korektnosť týchto údajov a tým aj za prípadné škody a problémy spôsobené nekorektnosťou, alebo neaktuálnosťou týchto údajov pri objednaní tovaru a tvorbe dokumentov súvisiacich s objednávkou (platobné príkazy, faktúry, výdajkové listy, adresné štítky a pod...)

3. Objednávka - kúpna zmluva

Kupujúci objednáva tovar, alebo službu, respektíve uzatvára zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním objednávky prostredníctvom funkcie košíka internetového obchodu, alebo iným rozhraním pre odoslanie objednávky konkrétneho produktu. Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka.(*Ak je kupujúci právnická osoba, musí uviesť pri registrácii aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V takom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve) Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať, alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku po uplynutí primeranej doby od splatnosti sumy objednávky, pričom objednávajúci nereaguje na výzvy k úhrade, alebo k akejkoľvek komunikácii o predmetnej objednávke, prípadne ak objednávajúci potvrdí záujem objednávku zrušiť.

4. Automatické vytvorenie objednávky, rezervácia a splatnosť

Odoslaním objednávky z košíka dochádza k automatickému vytvoreniu objednávky v systéme a rezervácii tovaru alebo služby, do výšky nachádzajúcej sa práve na sklade. Tovar sa zákazníkovi odosiela naraz. V prípade záujmu o skoršie dodanie tovaru, ktorý je na sklade v čase odoslania objednávky, nás kontaktujte. V prípade neprijatia očakávanej platby za objednávku do štyroch (4) pracovných dní si predávajúci vyhradzuje právo tento tovar, alebo službu odrezervovať. Predávajúci si vyhradzuje právo uvoľniť rezerváciu aj skôr, a to najmä v prípade, ak existuje dôvodná pochybnosť, alebo informácia od objednávajúceho, že objednávka nebude uhradená. Na druhej strane, rezervácia môže byť podržaná aj dlhšie, podľa tomu predchádzajúcej dohody medzi predávajúcim a objednávajúcim.

5. Dodacie podmienky

Po pripísaní platby za objednávku na náš účet (okrem dodania na dobierku) bude bezodkladne, najneskôr do piatich (5) pracovných dní,
kupujúcemu tovar zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty, podľa spôsobu dodania špecifikovaného pri odoslaní objednávky.
Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. V prípade straty, alebo poškodenia tovaru dopravnou spoločnosťou, preberá na seba zodpovednosť predávajúci - tovar je zvyčajne poistený. Náklady na dopravu tovaru nie sú súčasťou ceny tovaru. Dodanie podľa platného cenníka uskutočňujeme len na území slovenskej republiky. Do iných krajín tovar nedodávame. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba, obstaranie objednaného tovaru, alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.
V prípade dodania objednanej služby bude tak vykonané bezodkladne, respektíve podľa povahy služby vo vopred určený, alebo s kupujúcim vopred dohodnutý čas.

6. Platobné podmienky

Po vytvorení objednávky v systéme bude na Vášu mailovú adresu zadanú pri registrácii (odoslaní objednávky) zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Platobný príkaz si možno pre jednotlivú objednávku kedykoľvek vygenerovať aj priamo prostredníctvom zabezpečenej stránky ´Moje objednávky´ v internetovom obchode a to hneď po vygenerovaní objednávky v systéme.
Daňový doklad – faktúra je k dispozícii na stiahnutie, respektíve tlač v menu ´Moje objednávky´ po prijatí úhrady za objednávku na náš účet. V prípade objednávky bez registrácie na stránke je elektronická faktúra poslaná na kontaktnú mailovú adresu zadanú pri odoslaní objednávky.

Možnosti platieb:
- Bezhotovostná platba prostredníctvom prevodu z iného bankového účtu na náš účet: pozri Kontkaktné údaje.
Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum úhrady považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu. Vzhľadom na rezervačný mechanizmus tovaru v internetovom obchode odporúčame zadať platobný príkaz ešte v deň vytvorenia objednávky, tak aby mohla byť za bežných okolností platba pripísaná na náš účet do troch (3) pracovných dní.
V prípade platby poštovou poukážkou je vhodné o tejto skutočnosti vopred informovať a dohodnúť si predĺženie rezervácie tovaru. Podobne si možno dohodnúť predĺženie, alebo znovuzarezervovanie objednaného tovaru po zrušení rezervácie, v prípade uhradenia platobného príkazu neskôr ako v deň vytvorenia objednávky. Na tieto účely je využívaná mailová adresa info@astiret.com. V predmete je vhodné uviesť identifikačný údaj objednávateľa a číslo objednávky.
Vklad na účet v hotovosti sa nepovažuje za bezhotovostný prevod a je bankou spoplatnený.

- Hotovostná platba je možná len pri dodaní tovaru na dobierku, pri prevzatí tovaru od prepravnej spoločnosti.

7. Odstúpenie od zmluvy

Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ a dodanie tovaru prebehlo prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo iného prepravcu, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu
odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky
údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho, číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom
do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a originálne zabalený (neodbalený).
Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar
zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní a skontrolovaní tovaru.
Tovar, ktorý bude doručený dobierkou na našu adresu nebude vyzdvihnutý.

8. Reklamácia

Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru. V prípade objavenia výrobnej vady, alebo vyskytnutia sa nefunkčnosti tovaru pri používaní v súlade s návodom výrobcu tovaru, v záručnej dobe, možno tovar reklamovať. Reklamovaný tovar treba odoslať doporučene na našu poštovú adresu, bezpečne zabalený a na vlastné náklady, alebo dopraviť osobne. Reklamácia bude riešená bezodkladne, pokiaľ to bude možné, do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. V prípade, že bude reklamácia trvať dlhšie, zákazník bude o danej skutočnosti vopred informovaný. Pri reklamácii tovaru v záručnej dobe je rozhodujúce vyjadrenie výrobcu. Pokiaľ nie je uvedené inak, je platná záručná doba 24 mesiacov od dátumu kúpy tovaru. V prípade multimediálneho obsahu (audio, video, software) ide o nákup licencie na užívanie a v tomto prípade tovar ako taký nemožno reklamovať.
Obmedzenú záruku poskytujeme v prípade nefunkčnosti nosiča multimediálneho obsahu, pričom má zákazník nárok na funkčnú kópiu zakúpeného obsahu, v prípade že sa v reklamačnom konaní potvrdí nefunkčnosť nosiča.

9. Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím: *Vaše identifikačné a kontaktné údaje, *údaje o Vašich nákupoch. Vaše osobné údaje budú spracovávané výlučne pre naše interné potreby, na základe zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Údaje sú spracovávané spoločnosťou Astiret, s.r.o., realizátorom tejto webstránky.

10. Reklama, propaganda a tvorba obsahu

Možnosti komunitnej časti tejto webstránky nemožno žiadnym spôsobom zneužiť na akúkoľvek komerčnú propagáciu produktov a/alebo služieb registrovaného užívateľa, alebo tretích strán. Toto sa týka najmä, avšak nielen, článkov, vlákien vo fóre a ich príslušných diskusných častí. Akékoľvek odkazy na reklamný obsah umiestnený na tejto, alebo aj inej web-stránke, budú zmazané. V prípade opakovaného porušenia podmienok si prevádzkovateľ tejto webstránky vyhradzuje právo zablokovať možnosť prispievať k obsahu, alebo právo úplného zablokovania konta užívateľa, podľa závažnosti porušenia.

Rovnaké podmienky sa vzťahujú aj voči publikovaniu nezákonného obsahu, nemravného obsahu, alebo pornografie. Pod nezákonný obsah spadá aj porušenie autorských práv.

Užívateľ má možnosť zadávať reklamu len prostredníctvom funkcii na to určených (pozri ÚČET -> Moje kampane). Upozorňujeme, že táto funkcia je stále vo vývoji a negarantujeme preto jej funkčnosť, ani účinnosť. Použitie je povolené len na vlastné riziko. Astiret, s.r.o. negarantuje žiadny výsledok z použitia tejto funkcie v prospech užívateľa.

11. Zmena podmienok

Astiret, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Takáto zmena bude oznámena v momente kedy k nej príde.

12. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pri registrácii, alebo najneskôr pred odoslaním objednávky, oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito podmienkami súhlasí. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ nie je individuálne dohodnuté inak. Tieto všeobecné obchodné podmienky môžu byť rozšírené podmienkami pre použitie konkrétneho produktu, alebo služby a v tom prípade platia oboje. V prípade konfliktu, alebo iného nesúladu sú rozširujúce podmienky nadradené týmto VOP.

Share:
Share on Google+