Title Colonize.online Virtual currency Marketing Basket


Všeobecné obchodné podmienky


Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sa týkajú všetkých produktov, tj tovarov a služieb, ktoré spoločnosť Astiret, s.r.o. poskytuje.

1. Zmluvné strany a pojmy

„Kupujúcim“, resp. „objednávajúcim“ ,resp. „Užívateľom“ sa rozumie fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku. Elektronická objednávka môže byť realizovaná len pomocou elektronického obchodu a to po registrovaní a oboznámení sa s týmito obchodnými podmienkami. „Predávajúcim“, resp. „Prevádzkovateľom“ sa rozumie: Astiret, s.r.o., Starorímska 4, 851 10 Bratislava, IČO: 44 789 700, DIČ: 2022841656.

TefNET je názov siete webstránok postavených na spoločnom jadre (framework) s ktorým zdieľa táto sieť názov TefNET. Spoločným znakom tejto siete je autentifikácia užívateľov prostredníctvom účtu TefSEC.

TefSEC je účet užívateľa v rámci siete TefNET, ktorý ho jednoznačne identifikuje na všetkých stránkach v sieti. Zároveň vlastníkovi účtu umožňuje využitie viacerých prémiových funkcií, medzi iným účet virtuálnej meny Dn, tj virtuálnu peňaženku pre platby v rámci siete.

Kredit (Dn) je virtuálna mena, ktorej tvorcom a garantom je Astiret, s.r.o. Má tri úrovne - zlatý Dn, strieborný Dn a medený Dn. Zlatý Dn je vždy ekvivalentný 1 €, ostatné sú 1/100 zlomok predchádzajúcej. Nejde o obchodovateľnú menu, nemožno jej nákupom a predajom tvoriť zisk. Jediný účel je ľahšia dospupnosť k mikrotransakciám a vzájomnej výmene v rámci siete TefNET - tj možno Dn chápať ako preddavok budúcich nákupov.

2. Registrácia

Kupujúci je pri registrácii povinný pravdivo vyplniť (alebo nevyplniť, v prípade nepovinných položiek) všetky položky registračného formulára a tieto prostredníctvom nástrojov zabezpečeného prostredia internetovej stránky aktualizovať v prípade zmeny. Kupujúci sám zodpovedá za korektnosť týchto údajov a tým aj za prípadné škody a problémy spôsobené nekorektnosťou, alebo neaktuálnosťou týchto údajov pri objednaní tovaru a tvorbe dokumentov súvisiacich s objednávkou (platobné príkazy, faktúry, výdajkové listy, adresné štítky a pod...)
Pri odoslaní registračného formulára (alebo objednávky), Kupujúci, resp Užívateľ súhlasí s týmito obchodnými podmienkami v plnom rozsahu, čo potvrzduje označením príslušného políčka. registráciou je kupujúcemu vytvorený účet TefSEC.

3. Objednávka - kúpna zmluva

Kupujúci objednáva tovar, alebo službu, respektíve uzatvára zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním objednávky prostredníctvom funkcie košíka internetového obchodu, alebo iným rozhraním pre odoslanie objednávky konkrétneho produktu. Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka.(*Ak je kupujúci právnická osoba, musí uviesť pri registrácii aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V takom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve) Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať, alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku po uplynutí primeranej doby od splatnosti sumy objednávky, pričom objednávajúci nereaguje na výzvy k úhrade, alebo k akejkoľvek komunikácii o predmetnej objednávke, prípadne ak objednávajúci potvrdí záujem objednávku zrušiť.

4. Automatické vytvorenie objednávky, rezervácia a splatnosť

Odoslaním objednávky z košíka dochádza k automatickému vytvoreniu objednávky v systéme a rezervácii tovaru alebo služby, do výšky nachádzajúcej sa práve na sklade. Tovar sa zákazníkovi odosiela naraz. V prípade záujmu o skoršie dodanie tovaru, ktorý je na sklade v čase odoslania objednávky, nás kontaktujte. V prípade neprijatia očakávanej platby za objednávku do štyroch (4) pracovných dní si predávajúci vyhradzuje právo tento tovar, alebo službu odrezervovať. Predávajúci si vyhradzuje právo uvoľniť rezerváciu aj skôr, a to najmä v prípade, ak existuje dôvodná pochybnosť, alebo informácia od objednávajúceho, že objednávka nebude uhradená. Na druhej strane, rezervácia môže byť podržaná aj dlhšie, podľa tomu predchádzajúcej dohody medzi predávajúcim a objednávajúcim.

5. Dodacie podmienky

Po pripísaní platby za objednávku na náš účet (okrem dodania na dobierku) bude bezodkladne, najneskôr do piatich (5) pracovných dní,
kupujúcemu tovar zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty, podľa spôsobu dodania špecifikovaného pri odoslaní objednávky.
Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. V prípade straty, alebo poškodenia tovaru dopravnou spoločnosťou, preberá na seba zodpovednosť predávajúci - tovar je zvyčajne poistený. Náklady na dopravu tovaru nie sú súčasťou ceny tovaru. Dodanie podľa platného cenníka uskutočňujeme len na území slovenskej republiky. Do iných krajín tovar nedodávame. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba, obstaranie objednaného tovaru, alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.
V prípade dodania objednanej služby bude tak vykonané bezodkladne, respektíve podľa povahy služby vo vopred určený, alebo s kupujúcim vopred dohodnutý čas.

6. Platobné podmienky

Po vytvorení objednávky v systéme bude na Vášu mailovú adresu zadanú pri registrácii (odoslaní objednávky) zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Platobný príkaz si možno pre jednotlivú objednávku kedykoľvek vygenerovať aj priamo prostredníctvom zabezpečenej stránky ´Moje objednávky´ v internetovom obchode a to hneď po vygenerovaní objednávky v systéme.
Daňový doklad – faktúra je k dispozícii na stiahnutie, respektíve tlač v menu ´Moje objednávky´ po prijatí úhrady za objednávku na náš účet. V prípade objednávky bez registrácie na stránke je elektronická faktúra na vyžiadanie poslaná na kontaktnú mailovú adresu zadanú pri odoslaní objednávky.

Možnosti platieb:
- Bezhotovostná platba prostredníctvom prevodu z iného bankového účtu na náš účet: pozri Kontkaktné údaje.
Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum úhrady považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu. Vzhľadom na rezervačný mechanizmus tovaru v internetovom obchode odporúčame zadať platobný príkaz ešte v deň vytvorenia objednávky, tak aby mohla byť za bežných okolností platba pripísaná na náš účet do troch (3) pracovných dní.
V prípade platby poštovou poukážkou je vhodné o tejto skutočnosti vopred informovať a dohodnúť si predĺženie rezervácie tovaru. Podobne si možno dohodnúť predĺženie, alebo znovuzarezervovanie objednaného tovaru po zrušení rezervácie, v prípade uhradenia platobného príkazu neskôr ako v deň vytvorenia objednávky. Na tieto účely je využívaná mailová adresa info@astiret.com. V predmete je vhodné uviesť identifikačný údaj objednávateľa a číslo objednávky.
Vklad na účet v hotovosti sa nepovažuje za bezhotovostný prevod a je bankou spoplatnený.

- Platba Dn - vybrané služby možno uhradiť prostredníctvom virtuálnej meny z TefSEC účtu kupujúceho.

- Hotovostná platba je možná len pri dodaní tovaru na dobierku, pri prevzatí tovaru od prepravnej spoločnosti.

7. Odstúpenie od zmluvy

Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ a dodanie tovaru prebehlo prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo iného prepravcu, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu
odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky
údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho, číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom
do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a originálne zabalený (neodbalený).
Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar
zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní a skontrolovaní tovaru.
Tovar, ktorý bude doručený dobierkou na našu adresu nebude vyzdvihnutý.

8. Reklamácia

Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru. V prípade objavenia výrobnej vady, alebo vyskytnutia sa nefunkčnosti tovaru pri používaní v súlade s návodom výrobcu tovaru, v záručnej dobe, možno tovar reklamovať. Reklamovaný tovar treba odoslať doporučene na našu poštovú adresu, bezpečne zabalený a na vlastné náklady, alebo dopraviť osobne. Reklamácia bude riešená bezodkladne, pokiaľ to bude možné, do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. V prípade, že bude reklamácia trvať dlhšie, zákazník bude o danej skutočnosti vopred informovaný. Pri reklamácii tovaru v záručnej dobe je rozhodujúce vyjadrenie výrobcu. Pokiaľ nie je uvedené inak, je platná záručná doba 24 mesiacov od dátumu kúpy tovaru. V prípade multimediálneho obsahu (audio, video, software) ide o nákup licencie na užívanie a v tomto prípade tovar ako taký nemožno reklamovať.
Obmedzenú záruku poskytujeme v prípade nefunkčnosti nosiča multimediálneho obsahu, pričom má zákazník nárok na funkčnú kópiu zakúpeného obsahu, v prípade že sa v reklamačnom konaní potvrdí nefunkčnosť nosiča.

9. Trhovisko

Trhovisko je špeciálna zóna dostupná pre používateľov TefSEC účtu, v rámci viacerých integrovaných webov v sieti TefNET. Jej hlavnou funkciou je umožniť drobný, komunitný predaj tovarov a služieb, najmä použitých vecí formou burzy.
Užívateľ (predávajúci v rámci Trhoviska) vytvára izerát a za jeho obsah a pravdivosť aj v plnej miere zodpovedá. Predávajúci aj kupujúci sa zaväzujú, že celý obchod prebehne online, prostredníctvom trhoviska a použijú na to dostupné funkcie. Platba prebieha formou rezervácie a následného prevodu určeného množstva kreditov (Dn) medzi kupujúcim a predávajúcim. Astiret, s.r.o. vstupuje do obchodu len ako sprostredkovateľ a technický garant, za čo si automaticky účtuje štandardný transakčný poplatok 1% z objemu každého obchodu. Na poplatok je užívateľ vždy upozornený pri použití konkrétnej funkcie. Pri úspešne uzavretom obchode poplatok vždy hradí predávajúci.
Vyplatenie kreditov je zabezpečené a uskutoční sa až keď obe strany súhlasia, že si splnili svoju časť obchodu (dodanie a prijatie predmetu obchodu). Kupujúci, aj predávajúci sú tak chránení pred prípadným podvodom. V prípade konfliktu možno požiadať o mediáciu zo strany Astiret, s.r.o. medzi predávajúcim a kupujúcim na Trhovisku. Mediácia je osobitne spoplatnená 1% z objemu obchodu, vždy na náklady predávajúceho. Používaním Trhoviska kupujúci aj predávajúci súhlasia s autoritou Astiret, s.r.o. pri mediácii prípadného sporu.
Predávajúci berie na vedomie, že použitím trhoviska mu nezanikajú, ani neprechádzajú v žiadnom rozsahu na Astiret, s.r.o. povinnosti súvisiace s podnikaním, v prípade že svojimi aktivitami na Trhovisku vyvíja podnikateľskú činnosť, tj okrem iného riadne vystaviť pre kupujúceho daňový doklad v € ekvivalente prijatých kreditov a poskytnúť záruku na dodaný tovar/služby v rozsahu zákona.

10. Ochrana osobných údajov

Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, registráciou účtu TefSEC alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telefón). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v tomto bode a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v tomto bode len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na dodanie tovaru alebo prevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, s výnimkou dopravnej spoločnosti pri dodaní tovaru. V prípade že by malo dôjsť k poskytnutiu osobných údajov nad rámec týchto obchodných podmienok, je Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Užívateľa súhlas.

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

Užívateľ má možnosť zverejniť svoju osobnú prezentáciu, vrátane osobných údajov, prostredníctvom funkcie na to určenej, ktorá je dostupná v nastaveniach účtu užívateľa. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade zneužitia osobných údajov zverejnených samotným užívateľom.

Užívateľ má právo zabudnutia. Ak požiada v písomnej forme o vymazanie jeho osobných údajov, Prevádzkovateľ je povinný vymazanie zabezpečiť, ak už údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, alebo Užívateľ odvolá svoj súhlas na spracúvanie a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie.

V prípade že Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa, tento vzťah z pohľadu ochrany osobných údajov sa riadi čl. 28 GDPR, resp. inými častami, ktoré sa ho týkajú.


11. Reklama, propaganda a tvorba obsahu

Možnosti komunitnej časti tejto webstránky nemožno žiadnym spôsobom zneužiť na akúkoľvek komerčnú propagáciu produktov a/alebo služieb registrovaného užívateľa, alebo tretích strán. Toto sa týka najmä, avšak nielen, článkov, vlákien vo fóre a ich príslušných diskusných častí. Akékoľvek odkazy na reklamný obsah umiestnený na tejto, alebo aj inej web-stránke, budú zmazané. V prípade opakovaného porušenia podmienok si prevádzkovateľ tejto webstránky vyhradzuje právo zablokovať možnosť prispievať k obsahu, alebo právo úplného zablokovania konta užívateľa, podľa závažnosti porušenia.

Rovnaké podmienky sa vzťahujú aj voči publikovaniu nezákonného obsahu, nemravného obsahu, alebo pornografie. Pod nezákonný obsah spadá aj porušenie autorských práv.

Užívateľ má možnosť zadávať reklamu len prostredníctvom funkcii na to určených (pozri ÚČET -> Moje kampane). Upozorňujeme, že táto funkcia je stále vo vývoji a negarantujeme preto jej funkčnosť, ani účinnosť. Použitie je povolené len na vlastné riziko. Astiret, s.r.o. negarantuje žiadny výsledok z použitia tejto funkcie v prospech užívateľa.

12. Zmena podmienok

Astiret, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Takáto zmena bude oznámena v momente kedy k nej príde.

13. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pri registrácii, alebo najneskôr pred odoslaním objednávky, oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito podmienkami súhlasí. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ nie je individuálne dohodnuté inak. Tieto všeobecné obchodné podmienky môžu byť rozšírené podmienkami pre použitie konkrétneho produktu, alebo služby a v tom prípade platia oboje. V prípade konfliktu, alebo iného nesúladu sú rozširujúce podmienky nadradené týmto VOP.

Share: